VEDTÆGTER

For

Foreningen Brøndby Banko

§1
Foreningens navn er Brøndby Banko.

§2
Foreningens hjemsted er Brøndby Kommune.

§3A
Brøndby Banko er en frivillig almennyttig forening der virker som støtteforening for Brøndby Håndboldklub.

§3B

Foreningen vil via arrangementer og begivenheder for foreningens medlemmer sikre midler til Brøndby Håndboldklub og sociale/velgørende formål.

Støttens art og omfang fastsættes af bestyrelen efter modtagelse af ansøgning.

 

§4

Alle kan ved opnåelse af medlemskab deltage i alle foreningens arrangementer og sociale begivenheder, samt lejlighedsvis også deres pårørende.

 

Der betales et årligt kontingent på 25 kr. ved årets begyndelse.

 

Alle medlemmer af foreningen har efter indmeldelsen ret til at få udleveret vedtægter, referat fra generalforsamling og referat fra bestyrelsesmøder ved skriftlig henvendelse til

bestyrelsen.

 

Alle medlemmer af foreningen har stemmeret såfremt der er betalt kontingent for indeværende år og såfremt medlemmet har været medlem i minimum 1 år.

§5
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§6
En ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1 juli.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

1.    Aflæggelse af årsberetning.

2.    Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab med status til godkendelse

3.    Valg af bestyrelsesmedlemmer

4.    Valg af revisor

5.    Eventuelt

§7
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det.

Begæring skal angive, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Bestyrelsen er pligtig til inden for 30 dage efter begæringens modtagelse at indvarsle til generalforsamling.

§8
Generalforsamlingen skal afholdes i Brøndby Kommune.

§9
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 8 dages varsel til hvert stemmeberettiget medlem under den for vedkommende i medlemsbogen opgivne kontakt information.

Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden for generalforsamlingen.

Dagsordnen skal senest 8 dage før generalforsamlingen fremlægges på foreningens kontor til eftersyn for medlemmerne.

Generalforsamlingen kan ikke uden enstemmig vedtagelse af samtlige medlemmer fatte beslutning i nogen sag, der ikke er optaget på dagsordenen

§10
De på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent.

Dirigenten leder forhandlingerne og afgør spørgsmål om generalforsamlingens lovlige indvarsling, sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivelse m.v. for så vidt han ikke måtte finde anledning til at henvise spørgsmålenes afgørelse til generalforsamlingen selv.

Enhver afstemning sker skriftlig, medmindre samtlige medlemmer af generalforsamlingen med dirigentens samtykke måtte vedtage en anden afstemningsmåde.

Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. 

§11
Ethvert stemmeberettiget medlem er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når medlemmet har forlangt adgangskort udleveret senest 2 dage før generalforsamlingen påbegyndes.

Adgangskort og stemmesedler udstedes på navn.

På generalforsamlingen skal foreligge fortegnelse over de medlemmer, til hvem adgangskort og stemmesedler er udstedt.

§12
Stemmeret kan udøves ved fuldmægtig, der dog skal være medlem af bestyrelsen.

§13
Afgørelse på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal af de afgivne stemmer. Dog kan beslutning om ændring af vedtægter, herunder en ændring i foreningens kapitalforhold samt om sammenslutning med andre foreninger kun vedtages af en generalforsamling, på hvilken mindst 2/3 del af medlemmerne er repræsenteret og mindst 2/3 del af de afgivne stemmer.

Er det fornødne antal medlemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget vedtaget med den forskrevne majoritet af de afgivne stemmer, ved hvilken forslaget atter forelægges, og såfremt denne generalforsamling med 2/3 del af de afgivne stemmer på ny vedtager forslaget, er dette vedtaget uden hensyn til, hvor mange medlemmer, der er repræsenteret ved en ny generalforsamling. 

§14
Foreningens anliggender og daglige drift varetages af bestyrelsen.

§15
Bestyrelsen består af mindst 3, højst 5, medlemmer, samt formanden for Brøndby Håndboldklub. Hele bestyrelsen afgår hvert år, men kan vælges på ny.

Formanden for Brøndby Håndboldklub har fast plads i bestyrelsen og skal ikke på valg.

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand, næstformand og kasserer. Formanden har ret til at sammenkalde bestyrelsen, så̊ ofte det findes nødvendigt, eller når det forlanges af et medlem af bestyrelsen. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og drager omsorg for, at de trufne beslutninger bringes til udførsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden er tilstede og samt minimum halvdelelen af bestyrelsen er tilstede.

Til vedtagelse af beslutninger inden for bestyrelsen kræves simpel stemmeflerhed af de tilstedeværende. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Foreningen tegnes af formanden for bestyrelsen i fællesskab med kassereren eller et andet medlem af bestyrelsen.

Ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura. Bestyrelsen fastsætter selv i en forretningsorden de nærmere regler for sin virksomhed. 

§15A
Foreningens midler skal indsættes i et pengeinstitut. Opsparede reserver kan placeres i obligationer. Foreningens kasserer og formanden har prokure til køb og salg af værdi- papirer.

Foreningens kasserer og formand har prokure til at hæve til foreningens daglige drift.

§16
Der påhviler ikke medlemmer af foreningen eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

Foreningen hæfter med hele sin formue og eventuel fast ejendom.

§17
Foreningens regnskabsår løber fra 1/1 til 31/12. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 1987.

§18
Revisionen foretages af en revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.

Årsregnskabet opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og med foretagelse af de nødvendige og ønskelige afskrivninger.

Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år skal årets overskud først anvendes til afskrivning af dette.

§19
Foreningen kan opløses med 2/3 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som afholdes med minimum én måneds mellemrum.

I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål som besluttes på den opløsende generalforsamling.

§20
Alle meddelelser og bekendtgørelser til medlemmerne dvs. hvortil foranstående love måtte give anledning, tilstilles disse i almindelig skrivelse.